Ο Σπύρος Γαλατσίδας είναι Καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στο γνωστικό αντικείμενο της Δασικής Διαχειριστικής – Διαχείρισης των μη ξυλοπαραγωγικών λειτουργιών του δάσους. Είναι κάτοχος Πτυχίου του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1987), Διπλώματος εξειδικευμένων μεταπτυχιακών σπουδών και Master of Science από Διεθνές Κέντρο Ανωτάτων Μεσογειακών Γεωπονικών Σπουδών (1995) και διδακτορικού τίτλου από το Albert-Ludwigs-Universität Freiburg της Γερμανίας (2001).

Έχει διδάξει, ως επιστημονικός συνεργάτης, στα Τμήματα Δασοπονίας των πρώην ΤΕΙ Καβάλας και Λαμίας καθώς και στο Τμήμα Δασολογίας του Δ.Π.Θ., μαθήματα σχετικά με την απογραφή, ανάλυση δεδομένων, αξιολόγηση και διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. Από το 2007 έως το 2010 υπηρέτησε ως επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Δασοπονίας Δράμας και από το 2010 έως σήμερα (από το 2017 στη βαθμίδα του Καθηγητή) υπηρετεί στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δ.Π.Θ. Διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα Δασική Διαχειριστική, Διαχείριση και Προστασία Υγροβιοτόπων, Εφαρμοσμένη Δασική Διαχειριστική, Διαχείριση μη ξυλοπαραγωγικών λειτουργιών του δάσους και μεταπτυχιακά μαθήματα σχετικά με Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Αρχές και Μεθόδους Διαχείρισης Περιβάλλοντος, Στατιστική Ανάλυση Βιολογικών Δεδομένων, Εφαρμοσμένη Κοινωνική Στατιστική, Μεθοδολογία Έρευνας.

Έχει εργασθεί σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους (LIFE-nature, ΕΠΕΑΕΚ, ΕΠΑΝ-ΙΙ, Intelligent Energy Europe, Innovation and Networks Executive Agency, EuropeAid, LIFE-Climate). Στα πιο πρόσφατα προγράμματα που υλοποιήθηκαν ήταν ο επιστημονικά υπεύθυνος των αντίστοιχων έργων (http://www.bioeuparks.eu/, http://seemla.eu/en/home/, http://europeaid-ktu.duth.gr, https://lifestemma.eu/).

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η αειφορική διαχείριση δασών, η απογραφή και ανάλυση δασικών οικοσυστημάτων, η αποτίμηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών του δασικού οικοσυστήματος  (ecosystem services), ο σχεδιασμός της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών από το δάσος, η διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, η οργάνωση βάσεων δεδομένων και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και γεωχωρικές αναλύσεις στη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των φυσικών πόρων, η επεξεργασία στοιχείων απογραφών διαχείρισης δασών, η αξιοποίηση δασικής βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας και η πιστοποίηση της αειφορικής διαχείρισης των δασών.

Βιογραφικό
Scopus
Scholar