Κατεύθυνση Α’: «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικών Πόρων»

Οικοσυστήματα, λειτουργίες και υπηρεσίες. Ιστορική αναδρομή, έννοιες. Κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος. Χωρική και θεσμική κλίμακα θεώρησης των υπηρεσιών του οικοσυστήματος. Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων. Ποσοτικοποίηση και αποτίμηση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος. Δημιουργία αγορών για τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων. Περιορισμοί και κριτική στην εκτίμηση των λειτουργιών του οικοσυστήματος. Κοινωνικές επιπτώσεις  των υπηρεσιών του οικοσυστήματος. Βιωματική αντίληψη και καταγραφή των οικοσυστημικών λειτουργιών και υπηρεσιών με επί τόπου επισκέψεις σε συγκεκριμένα οικοσυστήματα και φορείς που αξιοποιούν τις υπηρεσίες αυτές. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισμός, επίλυση συγκρούσεων. Ευρωπαϊκή και διεθνής στρατηγική για τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων. Καταγραφή προβλημάτων, αξιολόγηση υπηρεσιών του οικοσυστήματος επί τόπου, ερευνητική δράση (project).

Εθνικά πάρκα και προστατευόμενες περιοχές. Κατηγορίες, σκοπός και σημασία. Δίκτυα προστατευόμενων περιοχών, διακρατική συνεργασία. Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ). Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. Καθεστώς λειτουργίας, αρμοδιότητες. Σχεδιασμός, εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων διαχείρισης. Ειδικά Διαχειριστικά Σχέδια και Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες. Δομές φύλαξης και ρόλος της Δασικής Υπηρεσίας. Δραστηριότητες και έργα εντός προστατευόμενων περιοχών. Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης. Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ). Εξαιρέσεις. Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

Κατεύθυνση Β’: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία»

Οικοσυστήματα, λειτουργίες και υπηρεσίες. Ιστορική αναδρομή, έννοιες. Κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος. Χωρική και θεσμική κλίμακα θεώρησης των υπηρεσιών του οικοσυστήματος. Χαρτογράφηση και αξιολόγηση των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων. Ποσοτικοποίηση και αποτίμηση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος. Δημιουργία αγορών για τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων. Περιορισμοί και κριτική στην εκτίμηση των λειτουργιών του οικοσυστήματος. Κοινωνικές επιπτώσεις  των υπηρεσιών του οικοσυστήματος. Βιωματική αντίληψη και καταγραφή των οικοσυστημικών λειτουργιών και υπηρεσιών με επί τόπου επισκέψεις σε συγκεκριμένα οικοσυστήματα και φορείς που αξιοποιούν τις υπηρεσίες αυτές. Ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισμός, επίλυση συγκρούσεων. Ευρωπαϊκή και διεθνής στρατηγική για τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων. Καταγραφή προβλημάτων, αξιολόγηση υπηρεσιών του οικοσυστήματος επί τόπου, ερευνητική δράση (project).

Σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα: η έννοια της γεωγραφικής κλίμακας. Αιτίες των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Περιβαλλοντική, Κοινωνική, Οικονομική, και Πολιτισμική διάσταση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Επιπτώσεις των περιβαλλοντικών προβλημάτων στο φυσικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον. Περιβαλλοντικά ατυχήματα και διαχείριση περιβαλλοντικών κρίσεων. Μελλοντικά σενάρια για αποκατάσταση, ανθεκτικότητα και προσαρμοστικότητα των ειδών και των οικοσυστημάτων τους. Προτεινόμενες λύσεις και καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Μελέτης περίπτωσης.