Στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» με τις εξής ειδικεύσεις:

  1. Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
  2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στον Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έχει διάρκεια 12 μηνών και αντιστοιχεί συνολικά σε εβδομήντα πέντε (75) Πιστωτικές Μονάδες (ΠΜ) βάσει του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης μονάδων (ECTS).

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε όλα τα μαθήματα ως εξής:

  • Στην πρώτη (Α΄) εκπαιδευτική περίοδο, τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και ένα (1) μάθημα επιλογής.
  • Στη δεύτερη (Β΄) εκπαιδευτική  περίοδο, δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα και δύο (2) μαθήματα επιλογής ή εναλλακτικά δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα  και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.
  • Κατά τη θερινή περίοδο σπουδών απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση δύο (2) υποχρεωτικών μαθημάτων ή εναλλακτικά η ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (στην περίπτωση που οι φοιτητές/τριες επέλεξαν την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας κατά τη Β΄ εκπαιδευτική περίοδο).

Ειδικότερα θέματα που αφορούν στις υποχρεώσεις των σπουδαστών και σχετίζονται με την παρακολούθηση των μαθημάτων, τη διαδικασία αξιολόγησης τους και την καταβολή των διδάκτρων αναλύονται λεπτομερώς στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. Για τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ πατήστε ΕΔΩ.