Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (ΤΔΔΠΦΠ), σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) και την Πολιτική Ποιότητας του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΜΣ) με την Πολιτική Ποιότητας του Δ.Π.Θ.

Κατεβάστε την Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας.