Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην καταβολή τελών φοίτησης.
Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος καθορίζεται στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων (1.800,00) ευρώ.
Η ολοκλήρωση της εγγραφής στο Π.Μ.Σ. συνεπάγεται και την από μέρους των φοιτητών/τριών υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων της Α΄ περιόδου (700 ευρώ), έως δέκα μέρες μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής. Τα δίδακτρα της Β΄ περιόδου (700 ευρώ) και της Γ’ περιόδου (400 ευρώ) καταβάλλονται έως δέκα μέρες μετά την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου.
Τέλος υπάρχει απαλλαγή τελών φοίτησης ύστερα από την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας.