Το Τμήμα, κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου-Σεπτεμβρίου κάθε έτους, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με την οποία προκηρύσσει θέσεις με ανοιχτή διαδικασία για την εισαγωγή πτυχιούχων στο Π.Μ.Σ.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΠΜΣ.

Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από τριμελή Επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συνέλευσης.

Τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων είναι συγκεκριμένα, ποσοτικά και ποιοτικά και γίνονται γνωστά στους/στις υποψηφίους/ες με την προκήρυξη του Π.Μ.Σ. Ειδικότερα, για την επιλογή των υποψηφίων γίνεται μοριοδότηση των προσόντων τους, σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες:

  1. Πτυχίο
Πτυχίο Μόρια
1. Πανεπιστημίου Σχολών και Τμημάτων Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Θετικών, Οικονομικών, Ανθρωπιστικών, Θεωρητικών, Βιολογικών και Επιστημών Υγείας και Ζωής Βαθμός πτυχίου x 10
2. ΑΤΕΙ Σχολών και Τμημάτων Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Θετικών,  Οικονομικών, Ανθρωπιστικών, Θεωρητικών, Βιολογικών και Επιστημών Υγείας και Ζωής Βαθμός πτυχίου x 8

 

  1. Διπλωματική διατριβή
Σχετικότητα

(με την αιτούμενη κατεύθυνση)

 

Μόρια

1. Μεγάλη + 10
2. Μεσαία + 8
3. Μικρή + 5
4. Καμία + 0

 

  1. Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης
           Κατοχή ΜΔΕ Μόρια
1. Ναι + 10

 

  1. Ξένη γλώσσα
           Επίπεδο Μόρια
1. Καλή γνώση (επίπεδο Β2) + 5
2. Πολύ καλή γνώση (επίπεδο C1) + 8
3. Άριστη γνώση (επίπεδο C2) +10

* Μοριοδοτείται μόνο η 1η  γλώσσα, η οποία πρέπει να είναι μια από τις Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.

  1. Αριθμός δημοσιεύσεων συναφών με το περιβάλλον ή την εκπαίδευση
    Κατηγορίες δημοσιεύσεων Μόρια
1. Ελληνικό συνέδριο με πρακτικά + 2
2. Διεθνές συνέδριο με πρακτικά + 4
3. Ελληνικό επιστημονικό περιοδικό + 6
4. Ξενόγλωσσο επιστημονικό περιοδικό + 10
5. Περιοδικό SCI με IF + 20

Η διαδικασία επιλογής έχει ως εξής:

α) Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει αρχικά έναν πλήρη κατάλογο όσων έχουν υποβάλει αίτηση.

β) Απορρίπτει τους/τις υποψηφίους/ες που δεν πληρούν τα ελάχιστα τυπικά κριτήρια, σε περίπτωση που έχουν τεθεί τέτοια από τη Συνέλευση.

γ) Ιεραρχεί βαθμολογικά τους/τις υποψηφίους/ες και προβαίνει στην τελική επιλογή.

δ) Καταρτίζει τον τελικό πίνακα επιλογής για κάθε κατεύθυνση. Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων/ουσών επικυρώνεται από τη Συνέλευση και αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του ΔΠΘ.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας στην τελευταία θέση του πίνακα επιτυχόντων/ουσών υποψηφίων, επιλέγεται ο/η υποψήφιος/α με τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου (με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). Αν και σε αυτή την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, για την τελική κατάταξη λαμβάνεται υπόψη η βαθμολογία των υποψηφίων στα συγγενή προς το Π.Μ.Σ. μαθήματα.