Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε  εβδομήντα (70) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. Ο ακριβής αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων για εισαγωγή φοιτητών/τριων στο Π.Μ.Σ. και η κατανομή τους στις δύο ειδικεύσεις ορίζεται ανά έτος με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.