Κατεύθυνση Α’: «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός και Διαχείριση Φυσικών Πόρων»

Οικολογία και οικονομία, αλληλεπίδραση φύσης και οικονομικού συστήματος. Φυσικό οικοσύστημα και φυσικοί πόροι. Πλαίσιο Ευρωπαϊκών και διεθνών πολιτικών για τη βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων. Σκεπτικό και επιστημονική βάση της βιώσιμης διαχείρισης. Οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια άσκησης αειφορικής διαχείρισης. Μέθοδοι αποτίμησης φυσικών πόρων. Σχεδιασμός της διαχείρισης φυσικών πόρων. Πλαίσιο ανάλυσης εναλλακτικών μέτρων και λήψης αποφάσεων διαχείρισης. Πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων διαχείρισης φυσικών πόρων.

Περιβαλλοντική ανάλυση και πρακτικές. Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων. Επιπτώσεις έργων στο φυσικό περιβάλλον. Παραδείγματα προβλεπόμενων επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον ανά κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων. Δασικό οδικό δίκτυο: Σχεδιασμός και προδιαγραφές. Προγράμματα διαχείρισής δασικού οδικού δικτύου, Πρόγραμμα συντήρησης και επισκευής. Μείωση κινδύνου του δασικού οδικού δικτύου από φυσικές καταστροφές. Κατασκευαστικός εξοπλισμός – Κατασκευαστικά υλικά. Δασοτεχνικά έργα προστασίας: Προδιαγραφές, ΟΜΟΕ, διαχείριση δασοτεχνικών έργων. Σχέδια ασφάλειας τεχνικών έργων – κοστολόγηση – χρηματοδότηση, έρευνα πρακτικών διαχείρισης δασοτεχνικών χαρακτηριστικών

Έννοια και συνιστώσες της διαχείρισης υδατικών πόρων. Ορισμοί – Επιστημονικές περιοχές – Βασικό υπόβαθρο. Αλλαγές χρήσεων γης και επιπτώσεις τους. Διαθεσιμότητα υδατικών πόρων. Εκτίμηση επιφανειακού και υπόγειου υδατικού δυναμικού. Συνδυασμένη διαχείριση υπόγειου και επιφανειακού νερού. Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκάνης απορροής. Οικονομική αξιολόγηση σεναρίων ανάπτυξης. Τεχνικές διαχείρισης – μέθοδοι μαθηματικού προγραμματισμού. Επιχειρησιακή διαχείριση υδατικού συστήματος και υποδομής. Βέλτιστη λειτουργία ταμιευτήρων. Αντιμετώπιση ακραίων γεγονότων. Διαχείριση πλημμυρών και ξηρασίας. Εκτίμηση επιπτώσεων από έργα και προγράμματα ανάπτυξης υδατικών πόρων. Υδατικοί πόροι σε υπερ- εθνικό επίπεδο. Διακρατική συνεργασία και μηχανισμοί επίλυσης διαφορών. Παραδείγματα διαχείρισης υδατικών πόρων σε αναπτυγμένες, αναπτυσσόμενες, και ημιανάπτυκτες χώρες. Εφαρμογές – μελέτες περιπτώσεων.

Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Εισαγωγή δεδομένων. Ομογενοποίηση δεδομένων. Δομές δεδομένων – vector. Δομές δεδομένων – raster. Γενίκευση στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Βάσεις Χωρικών Δεδομένων. Χωρική παρεμβολή. Άλγεβρα χαρτών. Τρισδιάστατες εφαρμογές. Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Κατεύθυνση Β’: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία»

Το Περιβαλλοντικό Κίνημα. Γένεση και εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Διαφορές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Ο ρόλος του Περιβαλλοντικού Εκπαιδευτή. Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αξιολόγηση Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Παρουσιάσεις εργασιών φοιτητών.

Δομή και φυσικές διεργασίες φυσικών οικοσυστημάτων. Βασικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του οικονομικού συστήματος. Συγκριτική αξιολόγηση λειτουργιών φυσικού οικοσυστήματος και οικονομικού συστήματος. Οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αρχές στη διαχείριση περιβάλλοντος. Λειτουργίες, αγαθά και ωφέλειες του οικοσυστήματος. Αποτίμηση των αγαθών και ωφελειών του οικοσυστήματος. Προγραμματισμός και οργάνωση στη διαχείριση περιβάλλοντος. Πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων διαχείρισης περιβάλλοντος.

Συμπτώματα, αίτια, διαστάσεις και επιπτώσεις της περιβαλλοντικής και οικονομικής κρίσης. Σημαντικότερες απειλές για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη και στον κόσμο. Συντελεστές παραγωγής, οργάνωση, ανάλυση και επιπτώσεις αυτών στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η κατανομή και η στενότητα των πόρων. Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της χρήσης των φυσικών πόρων. Δείκτες αειφόρου ανάπτυξης. Πληθυσμός, οικονομική ανάπτυξη, περιβάλλον και ύπαιθρος. Αναπτυξιακό φαινόμενο και Τρίτος κόσμος. Παγκοσμιοποίηση. Χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιχειρήσεις και βιώσιμη ανάπτυξη. Case Studies.

Ιστορική αναδρομή, ορισμός των Δημοσίων Σχέσεων, χαρακτηριστικά του Διευθυντή ΔΣ και του αντίστοιχου τμήματος. Σχέσεις του Μάρκετινγκ της Διαφήμισης και των Δημοσίων Σχέσεων. Τα κοινά των Δημοσιών Σχέσεων. Επιλογή των Μέσων Επικοινωνίας. Σχέσεις με τα ΜΜΕ. Μέσα για την υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής. Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων. Αξιολόγησης προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων. Δημόσιες Σχέσεις: μια παραμελημένη επιστήμη για τους περιβαλλοντικούς φορείς. Πρακτικές εφαρμογές σε φορείς που έχουν σχέση με το περιβάλλον.